سه نما در حال بارگزاری ...

پذیرش کار فرما .مدل قطعه .دستمزد قطعه.
سرمایه ماده خام با کار فرما .ارسال بار توسط
کارفرما .دریافت دستمزد قبل اجرا .و موقع تحویل بار.و تحویل ضایعات بار .
سابقه کار بالا کیفیت ۱۰۰/
ادرس نجف اباد اصفهان