سه نما در حال بارگزاری ...

تامین نوار تیپ آبیاری
-قرارداد به صورت تضمین خرید به مدت یکسال از جانب کارفرما می باشد
-تامین مواد اولیه برای تولید توسط کارفرما تامین می گردد