سه نما در حال بارگزاری ...

تحلیل المان محدود کفی و پشتی صندلی با تصویر پیوست
بارگذاری نیروی 200 کیلوگرم در جهت های مختلف و تحلیل میزان تنش و کرنش وارده
فایل سه بعدی ارسال خواهد شد