سه نما در حال بارگزاری ...

مدلسازی پابند خط ریلی به منظور بررسی بارهای وارده از چرخ قطار بر آن و دریافت پاسخ ارتعاشی پابند با ۵ سختی مختلف