سه نما در حال بارگزاری ...

ماشین کاری 300 بلوک تیتانیومی
در صورت داشتن تجربه در ماشین کاری قطعات تیتانیومی با ارتفاع بلند پیشنهاد با قیمت 0 ارسال نمایید و رزومه و نمونه کارهای خود را در سامانه تکمیل نمایید
فایل ماشین کاری پس از بررسی رزومه ارسال خواهد شد