سه نما در حال بارگزاری ...

ماشین کاری با فرز 5 محور، 8 عدد مدل آلومینیومی با ابعاد 1200 و 1000 و 1100 میلیمتر
قطعات با 2 سانتی متر اضافه تراش با آلومینیوم ریختگی آماده شده
نقشه ها بعد از بررسی رزومه ارسال خواهد شد
در حال حاضر فقط یک پیشنهاد با قیمت صفر ارسال نمایید
در بخش رزومه و نمونه کار مشخصات را کامل نمایید