سه نما در حال بارگزاری ...

ماشین کاری قالب های آلومینیومی
مشخصات آلومینیوم: ریختگی گرید 356
مطابق با نقشه پیوست