سه نما در حال بارگزاری ...

  • 246 بازدید
  • احسان حاجی صادقیان
  • ۱۴۰۱/۳/۵

گام اولبا استفاده از دستور angle constraint بین دو محور چرخدنده ها قید زاویه 90 درجه ایجاد نموده1-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا2-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیاگام دوماز جعبه ابزار reference element گزینه plane definition را انتخاب نموده و یک صفحه در وسط  قله چرخدنده پینیون ایجاد کنید.3-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیاگام سوماز جعبه ابزار reference element گزینه plane definition را انتخاب نموده و یک صفحه در وسط  دره چرخدنده اصلی ایجاد کنید.4-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیاگام چهارمدو نقطه راس مخروط های چرخدنده ها را با ستفاده از دستور coincidence constraint بر روی هم قراد دهید.5-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیاگام پنجمدو صفحه ایجاد شده در گام های دوم و سوم را با استفاده از دستور coincidence constraint بر روی هم قرار دهید.6-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا

اشتراک گذاری
نویسنده
احسان حاجی صادقیان