مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا

مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا

گام اول

با استفاده از دستور angle constraint بین دو محور چرخدنده ها قید زاویه 90 درجه ایجاد نموده

2-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا1-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا

گام دوم

از جعبه ابزار reference element گزینه plane definition را انتخاب نموده و یک صفحه در وسط قله چرخدنده پینیون ایجاد کنید.

3-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا

گام سوم

از جعبه ابزار reference element گزینه plane definition را انتخاب نموده و یک صفحه در وسط دره چرخدنده اصلی ایجاد کنید.

4-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا

گام چهارم

دو نقطه راس مخروط های چرخدنده ها را با ستفاده از دستور coincidence constraint بر روی هم قراد دهید.

5-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا

گام پنجم

دو صفحه ایجاد شده در گام های دوم و سوم را با استفاده از دستور coincidence constraint بر روی هم قرار دهید.

6-مونتاژ چرخدنده مخروطی در کتیا

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه