سه نما در حال بارگزاری ...

  • 382 بازدید
  • احسان حاجی صادقیان
  • ۱۴۰۱/۳/۵

سیستم هیدرولیکی چگونه کار می کند؟1-فلوچارت کارکرد سیستم هیدرولیک (مبانی هیدرولیک) اصول پایه ای هیدرولیک فشار چیست؟فشار: نیرو بر واحد سطح را فشار می نامند. 2-فرمول فشار (مبانی هیدرولیک) فشار مطلق: میزان فشار نسبت به خط مبنای صفر است. فشار نسبی : میزان فشار نسبت به فشار اتمسفر. فشار اتمسفر+فشار نسبی=فشار مطلق قانون پاسکالاساس کار سیستم های هیدرولیک بر قانون پاسکال استوار است که در موارد زیر خلاصه می گردد:
  • فشار در سراسر سیال در حالت سکون یکسان می باشد3-قانون پاسکال (مبانی هیدرولیک) 
  • در هر لحظه فشار استاتیک در تمام جهات با هم برابر است.4- فشار استاتیک (مبانی هیدرولیک)
  • فشار سیال د ر تماس با سطوح به صورت عمودی اعمال می شود. معادله پیوستگی(بقای جرم)دبی عبوری از تمامی مقاطع لوله یکسان استدبی:مقدار حجم جابجا شده در واحد زمان(با Q نمایش داده می شود)Q1=Q2   A1V1=A2V2 مدول بالک:معرف تراکم ناپذیری سیال هیدرولیک می باشد به گونه ای که مدول بالک بالاتر، تراکم پذیری کمتر و سفتی بیشتر سیال را به همراه دارد.5-مدول بالک (مبانی هیدرولیک)لزجت:معرف میزان اصطکاک داخلی یا میزان مقاومت در برابر جاری شدن سیال است
  • نتایج ناشی از لزجت بالای سیال در سیستم هیدرولیک:1.افزایش مقاومت در مقابل به جریان افتادن سیال هیدرولیک2.افزایش مصرف قدرت در نتیجه افزایش افت های ناشی از اصطکاک3.افزایش افت فشار در لوله ها4.افزایش درجه حرارت به واسطه اصطکاک
  • نتایج ناشی از لزجت کم سیال در سیستم های هیدرولیک1.افزایش نشتی در آب بندها2.افزایش سائیدگی در اثرشکست فیلم روغن بین اجزای مختلف توان و بازده:توان:زمان انجام کار/کارانجام شده=توان  6-فرمول توان (مبانی هیدرولیک)7-فرمول توان بازده (مبانی هیدرولیک)سرعت زاویه ای x گشتاور=توان (حرکت دورانی)8-سرعت زاویه ای (مبانی هیدرولیک)بازده:توان ورودی/توان خروجی=بازده9-فرمول بازده (مبانی هیدرولیک)توان هیدرولیک:توان معمولا کار در واحد زمان تعریف میگردد.در سیستم های هیدرولیک ابتدا توان مکانیکی  به توان هیدرولیکی منتقل می گردد واین توان پس از انتقال مجددا به توان مکانیکی تبدیل می گردد.توان هیدرولیکی (Hh)از حاصلضرب فشار Pدر دبی Qبدست می آید.(H(w)=P(pa).Q(m3/s

اشتراک گذاری
نویسنده
احسان حاجی صادقیان