قرارداد عدم افشای اطلاعات

قرارداد عدم افشای اطلاعات

قرارداد منع افشای اطلاعاتیا پیمان نامه عدم افشابه انگلیسی Non-Disclosure Agreementبه اختصار NDA(با تلفظ فارسی ان دی ای) یا قرارداد محرمانگی و منع افشای اسرار تجارینوعی از قرارداد بین دو شخص حقیقی یا حقوقی به منظور توافق در حفظ محرمانگی دادهها، اطلاعات و دانش مرتبط با حوزه کاری است که حین انجام کار یکی از طرفین یا هردو مایل، ملزم و یا ناچار به اشتراک گذاری آن در جهت پیشبرد اهداف کاری هستند.

انواع قرارداد منع افشا

قرارداد عدم افشای اطلاعات اغلب از دو حالت خارج نیست. یا این قرارداد دو طرفه است به این معنا که الزامات محرمانگی آن متوجه هر دو طرف است. یا اینکه یک طرفه است و در آن تاکید بر روی حفظ محرمانگی اطلاعات یک طرف توسط طرف مقابل است.

قرارداد NDA دو طرفه

در قرارداد منع افشا NDA دادهها، اطلاعات و دانشی که بر سار عدم افشای آن به توافق رسیدهاند به طور مشخص ذکر میشود. مثلا ممکن است دو شرکت یا دو شخص اطلاعات تجاری مرتبط با حوزه کسب کار خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و قراردادی امضا کنند که به موجب آن هر یک از طرفین ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات طرف دیگر باشد. به این نوع از قرارداد NDA قرارداد عدم افشای متقابلیا پیمان منع افشای دو جانبههم گفته میشود.

قرارداد NDA یک طرفه

همچنین ممکن است حین استخدام یا انجام یک پروژه کاری میان کارفرما و شخص یا پیمانکار قرارداد منع افشای اطلاعات به منظور حفظ محرمانگی اسرار کسب و کار یا دادهها و اطلاعات و دانش کاری که در اختیار شخص یا پیمانکار قرار میگیرد یا حتی توسط خود او ایجاد و تولید میشود، به امضا برسد. به این نوع قرارداد، پیمان منع افشای غیر متقابلیا پیمان NDA یک جانبههم گفته میشود.

نامهای دیگر قرارداد منع افشای اطلاعات

قرارداد منع افشا در بسیاری از کاربردها با همین نام خوانده میشود. در عین حال بسته به حوزه کاری ممکن است عناوین دیگری برای اشاره به قرارداد NDA مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال این قرارداد با عناوین دیگری مثل توافق محرمانگیConfidentiality Agreementیا به اختصار CAو یا توافق افشای اطلاعات محرمانهConfidential Disclosure Agreementیا به اختصار CDAخوانده میشود. همچنین در بعضی از حوزهها از این قرارداد با نام توافق نامه اطلاعات مالکانهProprietary Information Agreementیا به اختصار PIAو یا توافق نامه رازداری Secrecy Agreementیا به اختصار SAهم نام برده میشود.

https://pmpr.ir/nda/

قرارداد عدم افشای اطلاعات (NDA)

ماده ۱ر طرفین توافق نامه

این توافق نامه بین ........................... با کد ملی .................................. که از این پس کارفرما خوانده میشود از یک طرف؛

و ....................................... با کد ملی ................................. که از این پس مشاور نامیده میشود از طرف دیگر، به شرح زیر بین طرفین منعقد گردید.

ماده ۲ر موضوع توافق نامه

موضوع توافق نامه عبارت است از حفظ امانت، راز داری و عدم افشای اطلاعات در مورد پروژه "....................................." میباشد.

ماده 3ر تعهدات طرفین توافق نامه

مشاور یک از طرفین توافق نامه تعهد مینمایند که:

از افشای هرگونه مربوط به طراحی موضوع قرار داد خود داری نماید ؛

از اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری به نفع خود یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی به هیچ طریقی استفاده ننمایند؛.

ماده 4ر مدت زمان اعتبار توافق نامه

۱-4ر مدت زمان این قرارداد از تاریخ امضا پنج سال می باشد.

ماده 5ر حل اختلافات ۱-5ر کلیه اختلافات ناشی از اجرا، تفسیر یا تغییر این توافق نامه در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد؛ از طریق مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری خواهد بود.

قانون حاکم بر این توافق نامه و رابطه فی مابین طرفین، قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد و مسائل مطروحه مطابق آن مورد تفسیر قرار خواهد گرفت.

۲-5ر طرفین تا زمان حل اختلاف ملزم به اجرای این تفاهم نامه می باشند.

ماده 6ر نشانی طرفین توافق نامه

۱-6ر نشانی کارفرما:

.......................................................

تلفن: ..............................

نشانی مشاور:

..........................................

تلفن: .................. فکس:

۲-6ر نشانی های فوق، آدرس ابلاغ کلیه مکاتبات خواهد بود، مگر این که تغییر در نشانی، ظرف مدت ده روز کتباً به طرف دیگر اعلام شود.

این توافقنامه در شش ماده و در دو نسخه تنظیم و مبادله گردید که هر دو نسخه حکم واحد دارد.

تاریخ امضا:

امضاء کارفرما: امضاء مشاور:

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه