فرم Form در طراحی چیست

فرم Form در طراحی چیست

فرم (Form or shape) به فضای اشغال شده توسط یک جسم گویند که تفاوت بین دو عبارت شکل (shape) با فرم (Form) در استفاده آنهاست به این صورت که شکل (shape)بیشتر در فضای دو بعدی به کار برده می شود و فرم (Form) در فضای سه بعدی تعریف می گردد

شکل های هندسی مانند انواع منحنی ها و چند ضلعی ها که از میان آن ها می توان مثلث ،مربع،مستطیل،دایره،بیضی و ... را نام برد

شکل های آزاد ترکیبی از خطوط و منحنی ها هستند که از نظم خاصی پیروی نمی کنند

فرم های هندسی مانند هرم،مخروط،استوانه،مکعب ،کره و ... را نام برد

فرم های آزاد مانند ابر که هر بیننده ای یک برداشت از آن هادارد

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه