ریخته گری بخش 4 ریخته گری ثقلی و تحت فشار

ریخته گری بخش 4 ریخته گری ثقلی و تحت فشار

1. ریخته گری ثقلی

ریخته گری ثقلی:


 قالب دائمی
 مذاب تحت نیروی جاذبه به درون قالب پیش گرم شده هدایت می شود
و در آنجا جامد می شود.
 جنس قالب معمولا چدن یا گرافیت است.
 می توان از ماهیچه فلزی یا ماسه ای )صافی سطح نامناسب( استفاده
کرد.

ویژگیهای اقتصادی:


 نرخ تولید 5 - 50 قطعه در ساعت
 زمان بیکاری چند هفته
 بازده مواد متوسط تا بالا )بین 10 تا 40 درصد ضایعات(
 مناسب برای تیراژ بالای 1000 قطعه
 هزینه قالبسازی متوسط
 هزینه تجهیزات متوسط
 هزینه نیروی انسانی کم
 هزینه پرداخت کم

کاربردها:


 سرسیلندر
 دسته شاتون
 پیستون
 چرخدنده

نکات طراحی:

 پیچیدگی محدود )به دلیل دو قسمتی بودن قالب(
 می توان در قالب از اینسرت استفاده کرد.
 اضافه ماشینکاری بین 0.8-1.5 mm
 معمولا از خطوط جدایش عمودی استفاده می شود.
 محل قرار گیری خط جدایش مهم
 حداقل قطر سوراخ تولیدی بوسیله ماهیچه 5 mm
 شیب 2 تا 3 درجه
 حداکثر ضخامت 50 میلیمتر و حداقل 2 میلیمتر
 وزن قطعات بین 50 g-300 Kg

نکات کیفی:

 تخلخل و ناخالصی کم. می توان با کاهش سرعت پر شدن قالب آنرا به
حداقل رساند.
 پس از تولید چندین هزار قطعه پوشش دهی قالب توصیه می شود.
 بدلیل سرعت سردشدن بالا، قالب باید پیش گرم شده سرعت سردشدن
کنترل شود.
 برای قطعات بزرگ بعضا نیاز است که قالب کمی کج قرار داده شود تا
جریان مذاب مغشوش نشود.
 خصوصیات مکانیکی خوب
 صافی سطح مناسب Ra بین 0.8-6.3

2. ریخته گری تحت فشار:

ریخته گری تحت فشار:

 قالب دائمی
 مذاب تحت فشار بالا به درون قالب رانده می شود.
 فشار بالای 100 bar
 محدود به فلزات غیر آهنی )بخصوص روی و آلومینیوم(
 فلزات با دمای بالا مانند مس عمر قالب را کم می کنند.
 قالب و ماهیچه ها از فولاد گرم کار سخت شده و تمپر شده تهیه می
شوند.

ویژگیهای اقتصادی:

 نرخ تولید تا 200 قطعه بر ساعت
 زمان بیکاری چند ماه
 بازده مواد بالا و ضایعات قابل یازیافت
 قیمت اولیه قالب بسیار بالا
 اتوماسیون کامل امکانپذیر
 مناسب برای تیراژ تا 100,000 قطعه از جنس آلومینیوم و روی
 هزینه تجهیزات بسیار بالا
 هزینه کارگر پایین
 هزینه پرداخت پایین

کاربردها:

 قطعات ماشین و موتور
 قطعات پمپ
 پره پمپ

نکات طراحی:

 پیچیدگی می تواند بالا باشد.
 مارک زنی بر روی قطعه امکانپذیر
 ضخامت دیواره ها حتی الامکان باید یکنواخت باشد
 از گوشه های تیز باید پرهیز شود
 محل قرارگیری خط جدایش مهم
 سوراخهای عمود بر خط جدایش قابل تولید
 حداقل قطر سوراخ تولیدی بوسیله ماهیچه 0.8 mm
 اضافه ماشینکاری بین 0.25-0.8 mm
 شیب بین 0.25-3 درجه
 حداکثر ضخامت مقطع 13 mm
 وزن قطعات بین 10 g-50 Kg

ویژگیهای کیفی:

 در مورد قطعات بزرگ تخلخل ایجاد اشکال می کند.
 خصوصیات مکانیکی خوب
 دمای ذوب بالای ماده سبب ایجاد اشکال در فرآیند می شود.
 دمای مذاب، فشار مذاب و مدت زمان سیکل کاری باید بدقت کنترل
شود.
 صافی سطح عالی Ra بین 0.4-3.2

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه