ریخته گری بخش 1 تعاریف و اصطلاحات

ریخته گری بخش 1 تعاریف و اصطلاحات

انواع روش های ریخته گری:

الف) ریخته گری در قالب یکبار مصرف:

1.ریخته گری در ماسه
2.ریخته گری پوسته ای
3. ریخته گری دقیق
4.ریخته گری در قالب سرامیکی
5. ریخته گری در قالب گچی

ب) ریخته گری در قالب های دائمی:

1.ریخته گری ثقلی
2. ریخته گری تحت فشار
3. ریخته گری گریز از مرکز

تعاریف و اصطلاحات در ریخته گری

مدل: به شکل قطعه نهایی ساخته می شود و وظیفه ایجاد شکل حفره را دارد.
 راهگاه: شبکه ای از مجاری برای عبور مذاب از خارج قالب به داخل آن.
 درجه: جعبه حاوی ماسه قالبگیری است که قالب در آن ساخته می شود.
 حوضچه مذاب:وظیفه کنترل جریان مذاب به داخل قالب را بعهده دارد.
 سوراخ عبور هوا: برای آن که هوا درون قالب محبوس نشود ایجاد می شود
 خط جدایش: سطح مشترک جدا کننده دو نیمه درجه قالب یا مدل یا ماهیچه
 تغذیه کننده:حفره اضافی که در قالب تعبیه می شود برای جبران انقباض ناشی از انجماد
 ماهیچه: با قرار گرفتن درون قالب سبب ایجاد حفره خالی در قالب می شود.
 تکیه گاه ماهیچه: قسمتی اضافی که برای نگه داشتن ماهیچه تعبیه می شود.
 شیبحالت مخروطی مدل یا قالب برای آنکه بتوان مدل یا قطعه را از قالب خارج کرد.
 جعبه ماهیچه: قالبی است برای ساخت ماهیچه
 انقباض: قطعه در اثر انجماد و سرد شدن انقباض پیدا می کند.

شیب

 در مدل یا قالب یک زاویه در نظر گرفته می شود تا قطعه کار بتواند به
راحتی خارج گردد.
 مقدار آن بستگی به ابعاد و شکل قطعه کار دارد.
 این شیب سبب می شود قطعه خروجی از فرآیند ریخته گری بزرگتر از
قطعه دلخواه تولید شود.
 این مقدار اضافه با ماشینکاری برداشته می شود.

تغذیه کننده

برای جبران انقباض ناشی از جامد شدن در قالب تعبیه می شود.
ابعاد آن باید طوری محاسبه شود که پیش از قطعه جامد نشود.
برای این منظور باید سرعت سردشدن مذاب در آن از سرعت سرد شدن
مذاب در قالب کمتر باشد.

سرد شدن

اصولا سرعت سردشدن تاثیر مستقیم بر کیفیت قطعات تولیدی از روش
ریخته گری دارد.
با کم شدن سرعت سردشدن، قطعه دانه درشت شده خصوصیات
مکانیکی آن همچون استحکام و تافنس شکست کاهش می یابد.

انقباض

در اثر دو عامل عمده رخ می دهد:
 در اثر سرد شدن در حالت جامد.
برای برطرف کردن از قطعه را بزرگتر می گیرند.


 در اثر تغییر فاز مایع به جامد.
برای برطرف کردن از تغذیه کننده استفاده می کنند.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه