سه نما در حال بارگزاری ...

  • 327 بازدید
  • احسان حاجی صادقیان
  • ۱۴۰۱/۳/۵

اجزاء کنترل کننده سیستم های هیدرولیک1. شیر های کنترل جهت2.شیرهای کنترل فشار3. شیرهای کنترل جریان شیر های کنترل جهتاین شیرها به منظور مدیریت بر نحوه جریان سیال در مسیرهای ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته و تعیین کنده مسیرعبور جریان در سیال می باشد.      عوامل تحریک شیرهای کنترل جهت                     1. تحریک                      2. تحرییک بوسیله فشار سیال بطور مستقیم و یا از طریق مدار فرمان                      3. تحریک سلونوئیدی (برقی)                     4. تحریک مکانیکی یا بادامکی                     5. تحریک بادی       نحوه نام گذاری شير کنترل جهت چند راهه:نام شير بستگي به تعداد مواضع سوئيچي و تعداد دهانه هاي آن شير دارد. به طور مثال شير راه دهنده 2/3 (خوانده ميشود سه-دو) يعني شيري كه داراي 3 دهانه و دو موضع سوئيچي ميباشد. البته در موقع بيان نام شير، حالت موضع سكون شير نيز بيان ميشود. براي مثال شير 4/3 با موضع نرمال بسته. انواع متداول شيرهاي راه دهنده به صورت 5/3 , 5/2 , 4/3 , 4/2 , 3/2 , 2/2  ميباشد.  1-نحوه نام گذاری شیر کنترل (اجزاء کنترل کننده)موضع سكون يا نرمال: به موضعي گفته ميشود كه شير قبل از تحریک به خود مي گيرد. 2-نحوه نام گذاری (اجزاء کنترل کننده)تحريك شير برقی3-تحریک شیر برقی (اجزاء کنترل کننده)در صورتي كه دبي عبوري از شير بيش از حد معيني باشد، تحريك مستقيم شير از طريق سولنوئيد امكانپذير نميباشد.در اينصورت از شيرهاي با تحريك پيلوتي استفاده ميشود. اين شيرها در اصل تركيب دو شير هيدروليك ميباشند كه به صورت دو طبقه روي هم قرار ميگيرند. تحريك شير كوچكتر باعث انتقال روغن تحت فشار به دو طرف اسپول شير اصلي ميشود. به اين ترتيب اسپول اصلي جابجا شده و روغن به سمت مصرف كننده منتقل ميشود4-تحریک شیر برقی (اجزاء کنترل کننده) شیرهای کنترل فشاربمنظور کاهش ، تنظیم و محدود کردن فشار مورد استفاده قرار گرفته و از نقطه نظر عملکرد در انواع شیر های اطمینان ،کاهنده فشار ،ترتیبی،بیبارکننده،متعادل کننده و سویچهای فشاری تقسیم بندی می گردند. شیرهای کنترل جریانبا تنظیم جریان ورودی و یا خروجی از عملگرها سرعت آنها را تنظیم میکنند.

اشتراک گذاری
نویسنده
احسان حاجی صادقیان