اجزاء کنترل کننده سیستم های هیدرولیک

اجزاء کنترل کننده سیستم های هیدرولیک

اجزاء کنترل کننده سیستم های هیدرولیک

1. شیر های کنترل جهت

2.شیرهای کنترل فشار

3. شیرهای کنترل جریان

شیر های کنترل جهت

این شیرها به منظور مدیریت بر نحوه جریان سیال در مسیرهای ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته و تعیین کنده مسیرعبور جریان در سیال می باشد.

عوامل تحریک شیرهای کنترل جهت

1. تحریک

2. تحرییک بوسیله فشار سیال بطور مستقیم و یا از طریق مدار فرمان

3. تحریک سلونوئیدی (برقی)

4. تحریک مکانیکی یا بادامکی

5. تحریک بادی

نحوه نام گذاری شیر کنترل جهت چند راهه:

نام شیر بستگی به تعداد مواضع سوئیچی و تعداد دهانه های آن شیر دارد. به طور مثال شیر راه دهنده 2/3 (خوانده میشود سه-دو) یعنی شیری که دارای 3 دهانه و دو موضع سوئیچی میباشد. البته در موقع بیان نام شیر، حالت موضع سکون شیر نیز بیان میشود. برای مثال شیر 4/3 با موضع نرمال بسته. انواع متداول شیرهای راه دهنده به صورت 5/3 , 5/2 , 4/3 , 4/2 , 3/2 , 2/2 میباشد.

1-نحوه نام گذاری شیر کنترل (اجزاء کنترل کننده)

موضع سکون یا نرمال: به موضعی گفته میشود که شیر قبل از تحریک به خود می گیرد.

2-نحوه نام گذاری (اجزاء کنترل کننده)

تحریک شیر برقی

3-تحریک شیر برقی (اجزاء کنترل کننده)

در صورتی که دبی عبوری از شیر بیش از حد معینی باشد، تحریک مستقیم شیر از طریق سولنوئید امکانپذیر نمیباشد.

در اینصورت از شیرهای با تحریک پیلوتی استفاده میشود. این شیرها در اصل ترکیب دو شیر هیدرولیک میباشند که به صورت دو طبقه روی هم قرار میگیرند. تحریک شیر کوچکتر باعث انتقال روغن تحت فشار به دو طرف اسپول شیر اصلی میشود. به این ترتیب اسپول اصلی جابجا شده و روغن به سمت مصرف کننده منتقل میشود

4-تحریک شیر برقی (اجزاء کنترل کننده)

شیرهای کنترل فشار

بمنظور کاهش ، تنظیم و محدود کردن فشار مورد استفاده قرار گرفته و از نقطه نظر عملکرد در انواع شیر های اطمینان ،کاهنده فشار ،ترتیبی،بیبارکننده،متعادل کننده و سویچهای فشاری تقسیم بندی می گردند.

شیرهای کنترل جریان

با تنظیم جریان ورودی و یا خروجی از عملگرها سرعت آنها را تنظیم میکنند.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه