مشخصات کارگاه

نام کارگاه : گروه صنعتگران نجف آباد در واتزاپ

مسئول کارگاه : محمد مشاوری