مشخصات کارگاه

نام کارگاه : کانون پتنت ایران

مسئول کارگاه :

  • نوع کارگاه :

  • شهر :

  • آدرس کارگاه :

  • توضیح خدمات : ثبت پتنت بین المللی


  • تلفن ثابت : 02191070357

  • وب سایت : https://patentoffice.ir/

  • پست الکترونیک : info@patentoffice.ir