ویژگی ها و تعاریف مهم مواد پیزو الکتریک مورگان

ویژگی ها و تعاریف مهم مواد پیزو الکتریک مورگان

امروزه در جهان از مواد هوشمند استفاده های زیادی می شود یکی از دسته مواد پرکاربرد،پیزو الکتریک ها می باشد.
از مواد پیزو الکتریک به عنوان عملگر و حس گر استفاده می گردد.

اگر به ماده پیزو الکتریک ولتاژ الکتریکی داده شود و از آن جابه جایی و کرنش گرفته شود،از آن به عنوان عملگر استفاده شده است.

اگر به ماده پیزو الکتریک جابه جایی و کرنش داده شود و از آن ولتاژ الکتریکی گرفته شود،از آن به عنوان حسگر استفاده شده است.

یکی دیگر از کاربردهای مواد پیزو الکتریک موتورهای پیزو الکتریک می باشند.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه