روش های شکل دهی فلزات بخش 4 کشش عمیق

روش های شکل دهی فلزات بخش 4 کشش عمیق

شکل دهی ورق فلزی

انواع فرآیندهای شکل دهی ورق فلزی:


 خمش
 کشش عمیق
Stretch Bending
Roll Forming

شکل دهی ورق فلزی (کشش عمیق)

پدیده چروکیدگی:

 ترکیب تنش های فشاری در جهت محیطی و کششی در جهت
شعاعی ممکن است سبب کمانش فلز در برخی مناطق گردد.
 به این پدیده Wrinkling (چین و چروک خوردگی) می گویند.

برای حل مشکل مقاطع غیر گرد:

 استفاده از روانکار در گوشه ها
 استفاده از پین کشش در قسمتهای وسط