روش های تولید مواد پلاستیکی

روش های تولید مواد پلاستیکی

روشهای تولید مواد پلاستیکی

1.قالبهای تزریق پلاستیک :

مواد پلاستیکی بصورت گرانول به مخزن دستگاه ریخته می شوند.
پس از ریخته شدن در پمپ دستگاه تزریق، گرم شده به حالت
خمیری در می آیند و با فشار به درون قالب تزریق می شوند. پس
از سرد شدن، توسط بیرون انداز قالب این قطعات به بیرون انداخته
می شوند.

موادی که از این روش تولید می شوند:

&bull ترموپلاست ها، ترموست ها، مواد کامپوزیتی و الاستومرها

ویژگیهای اقتصادی:

&bull نرخ تولید بالا بین ۱ تا ۵۰ قطعه در دقیقه
&bull مواد ترموست معمولا زمان تولید بیشتری دارند.
&bull زمان بیکاری حدود چند هفته
&bull بازده مواد خوب. مقداری از مواد بصورت ضایعات در راهگاه ها هدر می رود. در
مورد بعضی مواد قابل بازیافت است.
&bull انعطاف پذیری وابسته به قابلیت تغییر قالب است.
&bull مناسب برای تیراژهای بالای ۱۰۰۰۰ قطعه
&bull اتوماسیون کامل امکانپذیر
&bull هزینه ابزارسازی بسیار بالا
&bull هزینه تجهیزات بسیار بالا
&bull هزینه کارگر پایین
&bull هزینه پرداخت پایین

کاربردها:

&bull قطعات پیچیده و دقیق
&bull قطعات خودرو و هوایی
&bull قطعات الکتریکی
&bull مخازن
&bull در پلاستیکی شیشه های حاوی مواد غذایی

نکات طراحی:

&bull قطعات بسیار پیچیده و دقیق قابل تولید
&bull سوراخ، رزوه، شیبهای منفی داخلی و خارجی، قطعات چندرنگی و ... قابل تولید
&bull حتی الامکان باید ضخامت قطعات ثابت باشد. تغییر ضخامت نباید از ۵۰ درصد در یک
مقطع بیشتر شود.
&bull برای تولید مخازن جدارنازک نامناسب
&bull محل قرارگیری خط جدایش قالب بسیار مهم.
&bull میزان نیروی وارد شده برای کلمپ قالب با سطح مقطع قطعه متناسب است.
&bull شعاع ها باید حتی الامکان بزرگ باشند.
&bull شیب بین ۰.۲۵ تا ۴ درجه
&bull ضخامت بین ۰.۴ تا ۱۳ میلیمتر
&bull وزن بین ۱۰ گرم تا ۲۵ کیلوگرم

ویژگیهای کیفی:

&bull مقاطع ضخیم ایجاد اشکال می کنند.
&bull در طراحی قالبهای چندحفره ای باید مراقب بود و مطمئن شده که قالب
پر می شود.
&bull کنترل پارامترهای فرآیند بسیار مهم. دمای قالب، زمان کلمپ، فشار
کلمپ، میزان خنک کاری، سرعت تزریق و ...
&bull اگر میزان فشار کلمپ کم باشد باعث ایجاد پلیسه در خط جدایش می
شود.
&bull مواد ترموپلاستیک نیاز به پلیسه گیری ندارند )معمولا(. ولی مواد
ترموست معمولا نیاز دارند.
&bull سطوح بسیار عالی قابل دستیابی
&bull صافی سطح 0.2-0.8 Ra

2.روش قالبهای بادی:

یک لوله باریک از مواد پلاستیکی داغ به قالب وارد می شود. در
بین آن هوای داغ دمیده می شود. این کار باعث انبساط و
چسبیدن مواد به دیواره قالب و فرم گرفتن به شکل دیواره قالب
می شود. پس از سرد شدن، قطعه بیرون انداخته می شود.

موادی که از این روش قالبگیری می شوند:

&bull اکثر مواد ترموپلاستیک

ویژگیهای اقتصادی:

&bull نرخ تولید بین ۱۰۰ تا ۲۵۰۰ قطعه در ساعت
&bull زمان بیکاری چند روز
&bull اگر با اکستروژن لوله پلاستیکی همراه شود، فرآیند پیوسته خواهد بود.
&bull اتوماسیون کامل امکانپذیر
&bull انعطاف پذیری پایین
&bull زمان بستن قالب کم
&bull بهترین تیراژ بالای ۱۰۰۰ عدد
&bull هزینه ابزار متوسط تا بالا
&bull هزینه تجهیزات متوسط تا بالا علی الخصوص برای خطوط کاملا اتوماتیک
&bull هزینه کارگر پایین
&bull هزینه پرداخت پایین

کاربردها:

&bull قطعات توخالی پلاستیکی
&bull بطری
&bull منیفولد

نکات طراحی:

&bull پیچیدگی محدود به قطعات توخالی، با ضخامت دیواره کم و
ثابت و حتی الامکان متقارن
&bull امکان ایجاد شیبهای منفی و رزوه وجود دارد.
&bull شعاع گوشه ها حتی الامکان بزرگ اختیار شود.
&bull محل قرار گیری خط جدایش بسیار مهم
&bull نیاز به شیب ندارد.
&bull ضخامت بین 0.25-6 mm
&bull اندازه قطعات از ۱۲ میلیمتر تا ۳ متر مکعب

ویژگیهای کیفی:

&bull کنترلی بر روی ضخامت دیواره نیست.
&bull خزش و پایداری شیمیایی قطعات بسیار مهم
&bull تنشهای پسماند ممکن است در طول زمان منجر به واپیچش
قطعات تولیدی شود.
&bull سطوح با کیفیت مناسب قابل دستیابی
&bull هرچه فشار دمش بیشتر شود کیفیت سطح قطعات بهبود می یابد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه