تولید

تولید

خط تولید:( production line) &lrm فرایندی پیوسته و پیدرپی در کارخانه ها و کارگاهها است؛ که به منظور تولید یک محصول پایانی از فرآوردههای خام، و یا آمادهسازی و مناسب کردن مواد اولیه برای استفاده شدن در مرحلهٔ بعدی تولید یک محصول نهایی، از آن استفاده میشود. مجموعهٔ این عملیات پیوسته میتواند شامل فراوری، پالایش(خالص سازی یا بهینه سازی مواد اولیه) یا مونتاژ (سوار کردن قطعات تشکیل دهندهٔ یک محصول) باشد.

معمولاً، مواد خامی مانند سنگ های معدن فلزات و یا فرآوردههای کشاورزی مانند مواد اولیهٔ غذایی و یا مواد اولیهٔ صنایع نساجی منبع (پنبه، کتان)، نیازمند یک سلسله از آمادهسازیها هستند تا بتوانند به عنوان یک مادهٔ اولیه استفاده شوند. برای فلزات، این فرایندها شامل خرد کردن، ذوب کردن و پالایش بیشتر است. برای مواد کاشتنی، مواد مفید باید از پوسته، ساقه یا آلایندهها جدا شوند و سپس برای فروش عرضه شوند.

برنامه ریزی ساخت به دو قسمت برنامه ریزی تولید و طراحی فرآیند تولید تقسیمبندی میشود:

برنامهریزی تولید

اساساً هدف از برنامهریزی تولید پاسخگویی به سوالاتی از این قبیلاست که یک قطعه چگونه و چه موقع باید بر اساس زمان لازم انجام کار و منابع در دسترس ساخته شود. وظیفه یک طراح محصول دادن طرحهای فرایند برای همه قطعات تولیدی با توجه به منابع موجود کارخانه و جهت اجرای فعالیتهای تعریف شدهاست. محدودیتها و منابع دو فاکتور اصلی در هر سیستم طراحی محصول میباشد.

برنامهریزی (طراحی) فرایند تولید

برنامهریزی فرایند تولید یا برنامهریزی مراحل ساخت را میتوان به صورت فعالیتی که مشخصکننده شیوه مقتضی جهت تبدیل ماده به قطعه تمام شدهاست تعریف کرد. شاید یکی از با اهمیتترین بخشهای کار تولید، برنامهریزی مراحل ساخت میباشد، که اجرای آن در حقیقت یک بخش اصلی از زمان غیر ماشینکاری در تولید یک قطعه را به خود اختصاص میدهد؛ و در نهایت مناسبترین روشهای ساخت و پارامترهای لازم جهت تبدیل ماده خام به فرم قطعه نهایی (براساس نقشه مهندسی طرح شده) تعیین و مشخص میشود به صورت یکسری دستورالعمل به قسمت ساخت فرستاده میشود. در روند انجام این فرایند، کلیه عملیات و ابزار تولیدی، طراحی یا انتخاب میشوند. ورودی به این مرحله نقشه قطعه کار و خروجی از آن دستورالعملهای اشاره شده میباشد. برنامهریزی تولید مستلزم اجرای موارد زیر میباشد:

  • تفسیر، تشخیص و تبدیل اطلاعات قطعه طراحی شده به برنامهریزی ساخت (با استفاده از سیستم طراحی به کمک کامپیوتر یا زبان تشریحی.)
  • انتخاب اعمال ماشینکاری و توالی آنها.
  • انتخاب ماشین ابزار.
  • انتخاب ابزار و شرایط ماشینکاری.
  • طراحی یا انتخاب قید و بندهای مورد نیاز.
  • تعیین زمان ماشینکاری و هزینه تولید.

مراحل فوق مستقیماً روی بهره وری کار تاثیر دارد. برنامهریزی ضعیف تولید باعث اتلاف وقت و ازدیاد قطعات ناکارآمد و&hellip میگردد. معمولاً در مراکز طراحی مندسی افرادی که وظیفه اجرای برنامهریزی تولید را بر عهده دارند از افراد با تجربه بوده و دقت بسیاری در این مورد اعمال مینمایند. در طی اجرای این فرایند قسمتهای بسیاری از وقت طراح صرف تکرارهای دستی نوشتن و امثالهم میگردد. این موضوع علاوه بر اینکه باعث بروز اشتباهات احتمالی میشود وقت با ارزش طراح نیز بیشتر متوجه کارهای عادی است، لذا با توجه به این نکات و اینکه افراد باتجربه در زمینه برنامهریزی فرایند تولید به تدریج کمتر میشوند، تلاشهای وسیعی در مورد ایجاد سیستمهای کامپیوتری برنامهریزی تولید در دهههای اخیر شروع شدهاست در این رابطه تعداد زیادی بستههای نرمافزاری برای کارهای اختصاصی تهیه شدهاند ولی نرمافزاری که قابلیت اجرای کل مراحل برنامهریزی فرایند تولید را به صورت یکجا داشته باشد و شامل همه توابع باشد وجود ندارد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه