اخلاق مهندسی

اخلاق مهندسی

اخلاق در درجه اول یک دانش و معرفت اسـت. در این رابطه نقش آموزش به موازات تحـولات فرهنگـی و اجتماعی از یک سو و رشد علم و صنعت از سوی دیگـر نیازمند ارائه مطالب جدید است. عملکرد مهندسان در جامعه به دو بخش فنی و رفتاری تقسیم میشود که خصوصیات فنی به دانـش، سطح علمی و تجربه برمیگردد و رفتار به اصول، عقاید و تربیت فرد متکی است. دولت ها در برطرف نمودن مشکلات بیشتر به "علامت درمانی" می پردازند تا "علت درمانی".

مهندس کیست؟

مهندس کسی است که ابتکار به خرج می دهد و می آفریند و اختراع میکند. یعنی هم: آراینده؛ آفریننده؛ سازنده است؛ که قادر است چیزهایی که نیست بسازد و همچنین فرصت شغلی برای خود و سایر انسان ها ایجاد کند و از این طریق یک مهندس به عنوان یک مولد در جامعه نقش بسیار مهمی دارد.

  • تعریف اخلاق:
اخلاق مجموعه ی صفات روحی و باطنی انسان است. گاه به بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود، نیز اخلاق گفته می شود (اولی اخلاق صفاتی است و دومی اخلاق رفتاری). شامل صفاتی از انسان می باشد، انسان کارهای مطابق و متناسب با این صفات را بدون تامل و تفکر و دشواری انجام می­دهد. در حالی که اخلاق شامل صفات پسندیده و رذیله هر دو می­شود، منظور ما از اخلاق در اینجا صفات فاضله و نیکو و پسندیده است.

  • تعریف اخلاق مهندسی:
تعریف «اخلاق مهندسی» به سبب رابطهای که با «علم» دارد و هم با «اجتماع»، نیازمند تفکر و تامل بیشتری دارد و روش خاصی را میطلبد. «کارل میتچم» و «آدام بریگلی» مکاتب اخلاقی در حوزه تکنولوژی را به سه دسته اصلی «انتقادی-اجتماعی»، «فرهنگی-تاریخی» و «فلسفه تحلیلی مدرن» تقسیمبندی میکنند و به زعم آنها این سه مکتب در اواخر قرن بیستم در یکدیگر ادغام شدهاند. باید توجه داشت که «اخلاق مهندسی» در زمره اخلاقیات حرفهای قرار میگیرد و به معنای «اخلاق مهندسان» نیست. در ایران سابقه پرداخت به موضوع «اخلاق مهندسی»، همانند سایر نقاط جهان تازگی دارد.

  • چطور می توانیم با فراگیری آموزش با اخلاق شویم!
آموزش واقعی را در دانشگاه می­توانیم به این ترتیب ارزیابی کنیم که چقدر به بهبود زندگی مردم توجه داریم! آنچه را که داریم یا هر آنچه که هستیم مرهون و مدیون جامعه ایم. باید قدردانی خود را به جامعه از طریق خدمت به آن نشان دهیم. در این فرآیند، دانش باید به صورت خرد به اخلاق تبدیل گردد و گرنه اتلاف وقت و انرژی و سرمایه هاست. در میان تمام این فعالیت ها، ارائه خدمت بی­ریا به کسانی که بیشترین نیاز را دارند از مهمترین کارها می باشد...
منبع:virgol.io

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه