آیا برای توصیف افتادن سیب از درخت راه دیگری نبود؟

آیا برای توصیف افتادن سیب از درخت راه دیگری نبود؟

انسان همواره در پی این بوده است که پدیده هایی که مشاهده می کند را دست بندی کرده و برای آن ها یک قانون تدوین کند و توسط آن قانون ها آینده را پیش بینی نماید.تا زمانی که قوانین درست کار کند از آنها استفاده می کند و وقتی جایی کارایی خود را از دست داد شروع به بازنگری و اصلاح قوانین وضع شده می کند.

همواره این امکان وجود داشته برای دسته بندی پدیده ها چندین مدل و قانون وجود داشته باشد اما از آنجایی که همه افراد می خواستند برای بیان آن ها از زبان مشترکی استفاده کنند در اکثر مواقع یکی از مدل ها می پذیرفتند.
برای مثال همه با این پدیده مواجه می شدند که همواره وقتی جسمی را از یک ارتفاع رها کنی به زمین می افتد اما آتش همواره به سمت بالا و آسمان می رود
در ابتدا برای قانون مند کردن این پدیده ها رابطه ای کلی بوجود آوردند مبنی بر اینکه همه چیز که در آن زمان به چهار دسته کلی آب،باد،خاک و آتش تقسیم بندی می شدند به سمت منبع خود میل به حرکت دارند.مثلا اجسام از جنس زمین هستند و به سمت زمین میل به حرکت دارند و آتش از جنس خورشید هستند و به سمت آسمان میل به حرکت دارد.با این قانون کسی مشکلی نداشت تا اینکه در دوران هایی برخی سعی کردند این قوانین را آزمایش کنند و "اندازه پذیر" کنند.

مطابق با تلاشهای جسورانه دانشمندانی چون گالیله و نیوتن قوانین گرانش تدوین گردید.

من برخی از اصول گرانش را دوباره در ادامه برای یاد آوری می آورم:


حال من مدلی نیز تعریف میکنم که همانند مدل گرانشی می تواند همین پدیده را برای من توجیه کند

فرض بگیرید تمامی اجسام مثل باد کنک درحال باد شدن هستند البته سرعت باد شدن بستگی به جنس یا چگالی جسم داره و هرچی چگالی بیشتر باشه سرعت باد شدن هم بیشتره.


در این صورت اگر ناظر بیرونی بخواهد دو جسم که در مجاورت هم قرار داند را بررسی کند به نظرش می رسد که فاصله بین دو جسم مرتبا در حال کاهش است یا به تعبیری دو جسم در حال جذب یکدیگرند برای اندازه گیری این میزان یک مقیاس در دست می گیرد و نزدیک شدن این فاصله را اندازه می گیرد اما مهم اینجاست که خود خط کش هم در حال بزرگ شدن است.فاصله واقعی دایره ها در تصاویر زیر تغییری نکرده و هر دو ثابت هستند.فقط همه چیز بزرگ شده!

می توانید ویدیو توضیحات این مدل را در ادامه ببینید

حال می توان این مساله را بسط داد و مدل های دیگری ایجاد کرد تا اکثر موارد فیزیک کلاسیک را با آن حل نمود
برای مثال در این مدل اگر جسمی متناسب با افزایش حجمش در مسیری مانند منحنی اسپیرال حرکت کند به نظر میرسد که حول جسم مجاور که ثابت است در حال چرخیدن است

می توانید ویدیو توضیحات این مدل را در ادامه ببینید

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه